Modlitwy2019-01-17T15:51:56+02:00
 

Modlitwy

Modlitwa o świętość

O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z Twej woli mnie spotka, tylko okaż mi Twoją wolę.

Modlitwa o pokój

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

JEZU, JEDYNA DROGO DO OJCA, PRAWDO I ŻYCIE CZŁOWIEKA. TY OBIECAŁEŚ PROWADZIĆ SWÓJ KOŚCIÓŁ DO KOŃCA CZASÓW. TY WYBRAŁEŚ NASZEGO OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI, USTANAWIAJĄC GO PASTERZEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO. UDZIEL MU PEŁNI ŁASK DUCHA ŚWIĘTEGO, NIECH ON UTWIERDZA NAS W WIERZE I PROWADZI NAS WE WSPÓLNOCIE NADZIEI I MIŁOŚCI.

ZA WSTAWIENNICTWEM MARYI, DZIEWICY I MATKI, ZJEDNOCZ NAS Z NASTĘPCĄ ŚW. PIOTRA I UMACNIAJ NAS W KAŻDEJ EUCHARYSTII, DAJĄC NAM SIŁĘ, BYŚMY POCIESZALI PRZEŚLADOWANYCH, ŻYLI W SOLIDARNOŚCI Z BIEDNYMI I CIERPIĄCYMI, GŁOSZĄC TWOJĄ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE WSZYSTKIM NARODOM ZIEMI. AMEN.

MODLITWA ZA BISKUPÓW

ZBAWICIELU ŚWIATA, JEZU CHRYSTE, KTÓRY ROZESŁAŁEŚ APOSTOŁÓW ŚWIĘTYCH PO ZIEMI, ABY TWĄ NAUKĘ GŁOSILI, BŁOGOSŁAW ICH NASTĘPCÓW BISKUPÓW. DODAWAJ IM SIŁY DO ZNOSZENIA CIERPIEŃ I PRZECIWNOŚCI, BŁOGOSŁAW ICH APOSTOLSKIEJ PRACY, ABY PRZYNIOSŁA TYSIĄCKROTNE OWOCE. SPRAW, BOŻE, ABY OWCE, KTÓRE PASĄ, WIERNE IM BYŁY I NIGDY NIE ODSTĄPIŁY OD NICH. AMEN.  

Modlitwa na Rok Kapłański

Ojcze Niebieski, w  Roku Kapłańskim, który dałeś Twojemu Kościołowi prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata.
Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną ich posługę.
Daj Twoim pasterzom przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars serce podobne do serca Twojego Syna. Wzbudź przez Twojego Ducha Świętego liczne powołania kapłańskie. Amen

O Jezu, Najwyższy Kapłanie!
Ty, który w niewypowiedzianej miłości do ludzi pozwoliłeś, by z Twego Najświętszego Serca zrodziło się kapłaństwo, zechciej coraz obficiej przez ich posługę okazywać światu uświęcające strumienie Twej nieskończonej miłości.
Spraw, by kapłani stanowili z Tobą jedno, przemień i uczyń ich świętymi. Przez Twoja łaskę niech staną się doskonałymi narzędziami Twego Miłosierdzia i Miłości. Działaj w nich, razem z nimi i poprzez nich. Spraw, aby przez wierne naśladownictwo Twoich cnót, dokonywali w Twoje Imię i mocą  Twojego Ducha dzieł, których Ty sam dokonałeś dla zbawienia świata.
O Jezu, powróć do nas i króluj nad nami poprzez Twoich kapłanów. Przez ich życie idź przez współczesny świat nauczając, przebaczając, pocieszając, błogosławiąc, uświęcając, zbawiając, tworząc na nowo więź miłości między Sercem Boga i sercem człowieka. Amen.
Św. Janie Mario Vianneyu – módl się za nami.

 

Modlitwa do Ducha św. za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu światłości oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską
nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca; by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłanskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Amen.

 

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wielki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie naszego wyznania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dobroczynny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro święta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro niepokalana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przejednania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro uroczysta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przebłagania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła, wybaw nas Jezu.
Od grzechu świętokradztwa, wybaw nas Jezu.
Od ducha niepowściągliwości, wybaw nas Jezu.
Od pogoni za pieniądzem, wybaw nas Jezu.
Od wszelkiej chciwości, wybaw nas Jezu.
Od złego używania majątku kościelnego, wybaw nas Jezu.
Od miłości świata i jego pychy, wybaw nas Jezu.
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic, wybaw nas Jezu.
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem, wybaw nas Jezu.
Przez Twego kapłańskiego ducha, wybaw nas Jezu.
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego, wybaw nas Jezu.
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, wybaw nas Jezu.
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą, wybaw nas Jezu.
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, wybaw nas Jezu.

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, wysłuchaj nas, Panie.
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy wysłuchaj nas, Panie.
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, wysłuchaj nas, Panie.
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Faustyny za kapłanów

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.

 

Modlitwa bł. Jana XXIII za kapłanów

O Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym, którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa, dla zbawienia wszystkich narodów.
O Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności, z Twym nie mającym granic błogosławieństwem, i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy. Amen.

 

Modlitwa Pawła VI za kapłanów

O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowa-nie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła. O Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie Ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przed-miotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni.
O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich. Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą. W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami. Amen.

 

Modlitwa za kapłanów Jana Pawła II

Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą.
Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój – cenne dary Twojego zbawienia. Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma końca. Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne. Amen.

Modlitwy za wybranego kapłana, zakonnika

Dobry Boże, który powołałeś do swojej służby… [tutaj wymienia się imię Kapłana lub Zakonnika (-cy)], spraw, by był szczęśliwym i cierpliwym szafarzem Twojej łaski. Proszę Cię o wszelkie dary potrzebne mu do wytrwania na drodze, którą poszedł oraz do dobrego wypełniania Twojej woli. Strzeż go od pokus złego ducha, pomóż przezwyciężać słabości. Niech wiernie Ci służy dla Twojej chwały oraz pożytku powierzonych mu wiernych.
Powołuj do służby w Kościele wielu młodych i mądrych ludzi. Niech i z naszej wspólnoty parafialnej młodzi ludzie słyszą Twój głos: „Pójdź za Mną”. Mnie zaś daj coraz głębiej pojmować tajemnice wiary katolickiej i wiernie według nich postępować. Proszę Cię, Boże, o to z pokorą i ufnością. Ofiaruję w tej intencji moje radości i smutki, sukcesy i cierpienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

„O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. …(imię kapłana)…. uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę.
Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty …(imię patrona) …, którego imię nosi ks. …(imię kapłana)…
Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem.
Amen.”

Ojcze w niebie, Twojej opiece powierzamy naszych duszpasterzy, którzy podają nam chleb Słowa Bożego i chleb Eucharystyczny. Daj im siły do pracy i serce ojcowskie, abyśmy przez ich posługę mogli dojść do zbawienia.
Ojcze w niebie, Twojej szczególnej opiece polecam dzisiaj ….(imię kapłana)…. . Umacniaj Go  twoją łaską i mocą, w jego intencji  ofiaruję dziś moje radości i smutki .Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

O Jezu, który z głębi Swego Boskiego Serca, pełnego tkliwości, głęboko współczujesz z biedną ludzkością i troszczysz się o to, kto ma ją wieść ku światłu i życiu wiecznemu poprzez cierniste szlaki tej ziemi – Panie, co czynisz z duchów anielskich i z kapłanów Twoich jakoby płomienie ogniste – ześlij ludowi Twemu, który jest Twoim i Twoim pozostać pragnie, licznych kapłanów wyposażonych w sprawiedliwość, aby byli radością świętych Twoich.
Panie, Ty znasz serca wszystkich, wskaż przeto wybranych, którym byś powierzył wzniosły urząd prawdy i miłości. Oświeć ich umysł, aby poznali nieocenioną łaskę Boskiego Twego wezwania. Wzmocnij wolę, by ich nie pokonała słabość i rozkosz ludzka, aby nie popadli w miękkość próżnego używania i nie stoczyli się na niziny okryte oparami ludzkich namiętności. Spraw, by nic lękali się ofiar, lecz rozwinęli swe skrzydła do prawdziwie orlich wzlotów ku pogodnym i świetlanym wyżynom wiecznego kapłaństwa. Przekonaj ich rodziców, że wielką i niezrównanie piękną jest ofiara poświęcić Tobie swe dzieci. Udziel im siły do złożenia Bogu żertwy własnych uczuć i zamiarów na przyszłość. Natchnij dusze one skuteczną ofiarnością dla ubogich wybrańców Twoich, aby ubóstwo nie było im przeszkodą w pójściu za Twoim powołaniem. Wychowawcom daj światło potrzebne do pielęgnowania w ich sercach delikatnego szczepu powołania aż do dnia, w którym czystym i gorącym sercem przystąpią do Twoich świętych ołtarzy.
Niechaj będą, o Jezu, prawdziwymi aniołami ludu Twego. Aniołami czystymi, na pierwszym miejscu stawiającymi Twoją Boską miłość, nad wszelką inną, choćby czystą i świętą, ale ziemską i przyrodzoną. Niech będą aniołami mi%